Professionals

NFP-Vlaanderen werkt nauw samen met de universiteiten van Düs­seldorf en Heidelberg evenals de sec­tie „Natürliche Fertilität“ van de DGGEF (Deutsche Gesellschaft für Gynäkologi­sche Endokrinologie und Fertilitätsmedi­zin). Sinds einde 2010 is deze symptother­male methode met haar gestandaardiseerd en gecertificeerd vormingsprogramma onder de naam sensiplan® beschermd. Hiervoor wordt thans gewerkt aan een nieuwe website in verschillende talen. Zeker bij kinderwens is Sensiplan de eerste stap voor koppels met fertiliteitsproblemen.


Onderstaande vragen zijn vragen die je je als arts zou kunnen stellen i.v.m. het al dan niet aanbieden van Sensiplan aan je patiënten.Concrete getuigenissen van collega's vind je op de Sensiplan-site.


 • Pilbegeleiding is wel degelijk nodig om mogelijke verwikkelingen op te sporen.
 • Uit de abortuscijfers blijkt dat een belangrijk aantal pilgebruikers tot abortus overgaat. We mogen aannemen dat het aantal ongeplande zwangerschappen nog een stuk hoger ligt, wat uit wetenschappelijke publicaties toch ook blijkt.
 • Zowel bij pilgebruik (of andere contraceptiva) als bij Sensiplan hangt het slagen van de methode grotendeels af van de motivatie van de partners (bij de pil uitsluitend van de vrouw). En die wordt versterkt, wanneer een zekere begeleiding plaats vindt.
 • Als Sensiplan-gebruikers afhaken weten ze tenminste dat ze (mogelijk) vruchtbaar zijn, wat bij gebruikers van klassieke contraceptiva vaak niet het geval is.

Ja, en wel om drie redenen:

 • Een aantal mannen en vrouwen wil sowieso geen kunstmatige middelen gebruiken, hetzij om gezondheidsredenen, om ecologische redenen, om levensbeschouwelijke redenen of gewoon om emotionele redenen.
 • Een aantal vrouwen verdraagt kunstmatige middelen niet of mag deze om medische redenen liefst niet of niet meer gebruiken (roken en de pil, diabetes, hypertensie, trombo-embolie, arteriosclerose,…).
 • Alle mannen en vrouwen hebben in het kader van de recente wet op patiëntenrechten, het recht op geïnformeerde keuze, waarbij Sensiplan als evenwaardig alternatief in principe moet worden aangeboden, los van uw eigen opvatting als arts.
 • Ja, de fertiliteitscentra zouden hun work up i.v.m. fertiliteitsproblemen kunnen vereenvoudigen, met evidente besparingen. U kunt met Sensiplan zonder interferentie een tijd lang nagaan of een spontane zwangerschap optreedt. Volgens een studie van prof. Gnoth ligt met kennis van Sensiplan de kans op zwangerschap bij de 15% vrouwen die niet al na zes maanden zwanger zijn, nog steeds op 50% in het volgende half jaar. Therapeutisch biedt Sensiplan dus de mogelijkheid tot optimalisatie van de coitus. Het ganse ovulatieproces wordt sneller duidelijk. U kunt dan met de fertiliteitsarts uitkijken naar een kostenbewust optreden.
 • Neen, we willen immers preventief werken en mislukkingen van de methode zoveel mogelijk voorkomen. Net als preventieve tandverzorging of het baarmoederhalsuitstrijkje is een goede opvolging van de Sensiplan -gebruikers de beste garantie op goede kwaliteit en een minimaal mislukken van de methode. Een aangepaste financiering van overheidswege is hiervoor noodzakelijk.
 • Als vrouwen na verloop van tijd afhaken – bij gebrek aan studiemateriaal weten we niet over hoeveel procent het in Vlaanderen gaat – is dit vermoedelijk vaak wegens negatief advies van de eigen arts. Dit leiden we af uit de vraag van assertieve vrouwen naar Sensiplan-vriendelijke artsen of gynaecologen. Deze bestaan maar zijn nog eerder zeldzaam, bovendien kan en wil NFP -Vlaanderen om deontologische redenen hiervan geen lijsten laten circuleren.
 • In de eerste plaats is er het gebrek aan middelen om Sensiplan echt te promoten. Informatie over contraceptie wordt uitsluitend geboden door organisaties die mee gesponsord worden door de farmaceutische industrie.
 • Als arts wordt u jaarlijks meerdere keren persoonlijk bezocht door vertegenwoordigers die allerlei kunstmatige contraceptiva aanbevelen. Studiedagen en congressen worden door dezelfde firma’s gesponsord, zodat informatie over Sensiplan niet of zeer moeilijk doorkomt.
 • Vrouwen starten eventueel met Sensiplan maar worden geconfronteerd met artsen die Sensiplan niet kennen vanuit hun opleiding. Er bestaan immers nog teveel vooroordelen vanuit het verleden met kalender- en andere minder veilige natuurlijke methoden. Deze vrouwen of koppels moeten dan heel stevig in hun schoenen staan om tegen het advies van hun arts in te gaan en toch Sensiplan te blijven volhouden.
 • Bovendien worden kunstmatige contraceptiva – vaak zelfs integraal – terugbetaald, terwijl zelfs basisinformatie over Fertility Awareness of Sensiplan geven van u als arts veel tijd vergt, waarvoor u niet gehonoreerd wordt. Daarom vragen wij dat u – na een specifieke geaccrediteerde Sensiplan-vorming – daarvoor wél gehonoreerd wordt.
 • Als arts kunt u tijdens een consultatie enkel een summiere louter technische uitleg geven. Hier gaat het om een holistische en multidisciplinaire benadering van de vruchtbaarheid. Goed opgeleide NFP-consulenten hebben ook leren omgaan met verschillende andere aspecten van de vruchtbaarheid in een relationele context. Ze hebben een zekere pedagogische en psychologische vorming, die helpt om de diverse soorten mensen op een aangepaste, gepersonaliseerde manier verder te helpen. Dit is belangrijk om patiënten op de juiste manier te kunnen motiveren.
 • Een gepersonaliseerde begeleiding motiveert de koppels om hun verantwoordelijkheid op te nemen indien zij een zwangerschap wensen te vermijden.
 • Een aantal gevallen van subfertiliteit zijn van psychologische of relationele aard en kunnen het best in een rustige gesprekssituatie buiten de directe medische context worden besproken.
 • In de jaren 1980 wilde men in Duitsland weten of de Sensiplan-methodiek werkte of niet. Een aantal Duitse universiteiten hebben met omgerekend € 1 miljoen overheidssubsidies de methode op punt gesteld en de noodzakelijke kwaliteitsomkadering gecreëerd. Ze stelden vast dat de methode onder een aantal voorwaarden werkte. Tienduizenden cycli werden tot op heden opgevolgd en bevestigen nog steeds de hoge betrouwbaarheid van deze specifieke Sensiplan-methodiek.
 • Zowel wat betreft het gebruik van Sensiplan om een zwangerschap te vermijden als om er een na te streven, werden belangrijke studies gepubliceerd door o.a. onderzoekers als Freundl, Gnoth, Frank-Herrmann e.a.
 • Uit andere landen vindt men weinig wetenschappelijke studies, omdat hiervoor geen subsidiëring of sponsoring voorzien is. Dergelijke studies hangen dan af van de interesse van wetenschappers en de goodwill om met beperkte of zonder financiële middelen een studie uit te voeren.
 • Vooreerst is er veelal het gebrek aan informatie over Sensiplan dat in schril contrast staat met de permanente stroom van publiciteit over kunstmatige middelen via vaktijdschriften en vertegenwoordigersbezoek.
 • Indien u als arts tijdens uw opleiding niet over Sensiplan hebt gehoord, zult u deze methodiek gemakkelijk als alternatief, onbetrouwbaar, gebaseerd op bijgeloof… afwijzen.
 • Indien u wél over Sensiplan hebt gehoord, is dit wellicht een korte – hopelijk positieve –mededeling tijdens een college over anticonceptie, waarbij de meeste aandacht ging naar de talrijke kunstmatige middelen en hun bijwerkingen. Wellicht hoorde u weinig over de echte betrouwbaarheid.
 • Een aantal collega’s verwijzen door naar NFP-Vlaanderen of een NFP-consulent in hun buurt. Maar het is doorgaans makkelijker om een kunstmatig middel voor te schrijven of aan te brengen, waarvoor – zeker bij vrouwen onder 21 jaar – een terugbetaling is voorzien.
 • Als vrouwen hun cyclus kennen en er genoeg respect voor opbrengen, is de kans groter dat ze minder gevaar lopen op soa. Bovendien zullen ze aldus hun natuurlijke cyclus minder snel kunstmatig willen onderdrukken, waardoor eventuele latere cyclusproblemen vermeden worden.
 • Momenteel zijn er nog geen universitaire onderzoekscentra in Vlaanderen die de Sensiplan-methodiek specifiek volgen. Wel worden de NFP-consulenten erkend door de dienst gynaecologie van de KULeuven.
 • Een aantal studenten geneeskunde hebben in het verleden een eindwerk gemaakt of doen dat nu over Sensiplan aan de universiteiten van Antwerpen en Leuven.
 • Nergens wordt een uitgebreidere opleiding Sensiplan gegeven, wat nochtans noodzakelijk is, wil je als arts een degelijk inzicht in Sensiplan en het natuurlijke cyclusgebeuren van de vrouw krijgen. Aan de universiteiten van München (in de jaren 1990) en Heidelberg (in 2009) werden dergelijke meerdaagse cursussen wel gegeven voor artsen en gynaecologen.
 • Neen, de methode kan met dezelfde betrouwbaarheid als de pil gebruikt worden. Uit diverse studies blijkt dat een groot aantal vrouwen al na korte tijd om diverse redenen hun kunstmatige contraceptie verlaten, om medische redenen, maar ook wegens allerhande nevenwerkingen